tn_KAZ

KAZAKHSTAN

Logo_KAZ

Chess Deaf Federation of Kazakhstan

President: Mrs. Begakhmet Burul
Secretary General: Mrs. Rozhkova Yelena

Isaeva Str., 163-39
050008 Almaty
Kazakhstan

+7 727 2779161

yelen74@yandex.ru